Comment box / Komento-bako / コメント箱

I decide to move here such comments to this blog that do not seem to have recognizable connection with the articles to which they are attached.
If you would like to continue discussion about them, please comment here.
==
Such comments that I cannot understand may not be accepted, however.
Kono burogu (blog) e no komento (comment) no uti, sore ga tukerareta kizi to no taioo ga yoku wakaranai mono wa, koko ni utusu koto ni simasu.
Sono wadai o tuzuketai kata wa koko ni komento site kudasai.
Tadasi, watasi ni rikai dekinai mono wa uketukenai koto ga arimasu.
==
このブログへのコメントのうち、それがつけられた記事との対応がよくわからないものは、ここに移すことにします。
その話題を続けたいかたはここにコメントしてください。
ただし、わたしに理解できないものは受けつけないことがあります。