Koko de tukatte iru Roomazi no tuzurikata

Watasi ga kono webu-saito[en:web site] de tukau Roomazi no tuzurikata wa Kunrei-siki ni yotte imasu ga, nobasu oto wa boin-zi o kurikaesu katati de arawasite imasu. Sita-sen ("_") wa tugi no baai ni tukaimasita. Tatoeba "t_i" wa Nihongo no "ti" to tigatte "t" no oto to "i" no oto o betubetu ni kangaeta ue de tunaide hatuon site hosii koto o simesimasu. Kutooten to site, Nihongo no "nakaguro" ni ataru tokoro ni, "+" o tukau koto ga arimasu. Gaikokugo no tuzuri wa, Eigo naraba "en:" no yoo ni ISO no 2-mozi no gengo koodo[en:code] o mae ni oite simesimasu.


[Atama no peezi (Nihongo Roomazi) e]
Koosin (saisin) 2014-04-30
MASUDA Kooiti (E-meeru adoresu)