E-meeru adoresu

Watasi wa "macroscope haihun [en:hyphen] masuda atto-maaku [en:at-mark] nifty.com" to iu adoresu[en:address] de E-meeru[en:e-mail] o yomikaki site imasu.

Tadasi, kono adoresu no E-meeru o kanarazusimo mainiti kakunin site orimasen node, sono ten ni go-tyuui kudasai. Intaanetto[en:Internet] ni setuzoku suru no ga muzukasii tokoro ni itte iru toki no hoka wa, sukunakutomo maisyuu 1-kai wa yomikaki suru yotei desu.


Koosin (saisin): 2009-01-13
MASUDA Kooiti